Založ si blog

Možno zmariť úspešne vybavenú petíciu? V Košiciach áno!

Petícia proti nadstavbe bytov Obchodného domu Mier bola úspešná, mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie o nesúhlase s nadstavbou. Ale Mesto Košice aj tak dalo svoj súhlas spoluvlastníka v prospech investora, aby mu nezablokovalo získanie územného rozhodnutia. Na tento rozpor upozornilo Spoločenstvo vlastníkov bytov otvoreným listom primátora R. Rašiho, ktorý protichodné dokumenty podpísal. Až po 22 dňoch márneho čakania a po urgencii sme dostali avízo, že odpoveď primátora bude. Chápeme, že zvládať funkcie primátora, poslanca parlamentu a kandidáta na župana je časovo náročné a čakáme. Počká aj stavebný úrad?

 

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Park mládeže Košice, Park mládeže 2, 040 01 Košice

 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

 

Vec:    Nadstavba bytov – Obchodný dom Mier;

otvorený list primátorovi mesta Košice

 

Vážený pán primátor,

 

obraciam sa na Vás ako  predseda Spoločenstva vlastníkov bytov Park mládeže – Košice a tiež ako osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy vo veci petície proti  projektu Nadstavba bytov – Obchodný dom  Mier (ďalej „Nadstavba“).

Projekt Nadstavba je od roku 2012 predmetom správnych konaní a rokovaní zastupiteľstiev na rôznych úrovniach. Mestské zastupiteľstvo (ďalej „MZ) v Košiciach na svojom rokovaní 10. 2. 2014 prijalo  uznesenie č. 893, ktorým (A) „vyhovuje petícii občanov mesta proti realizácii „Nadstavba OD MIER podľa predloženého projektu“ a (B) „vyjadruje nesúhlas z titulu vlastníka s realizáciou „Nadstavby“ v rozsahu podľa predloženého projektu. Navrhovaným riešením nie je preukázaná opodstatnenosť, prevádzkyschopnosť v území a bezpečnosť stavby…..“ (uznesenie je prílohou č. 1 tohto listu). Projekt sa menil, avšak jeho rozsah sa vo svojej podstate nezmenil. Vzhľadom na to sa uznesenie vzťahuje aj na finálnu verziu projektu.

Napriek tomu, že stavebným úradom bolo v roku 2014 rozhodnuté o zastavení územného konania k pôvodnému projektu, investor  požiadal 28. 9. 2016  stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia k rozsahovo tomu istému projektu. Urobil tak skôr, než požiadal dňa 14. 2. 2017 mesto Košice o stanovisko k projektu. Tento postup vyvoláva pochybnosť, že mal dopredu prisľúbené súhlasné stanovisko, keďže spomínané uznesenie č. 893 ako aj stanovisko odborného referátu ÚHA vyjadrené v dôvodovej správe (vypracovaná 6. 2. 2014 k prerokovaniu petície na MZ) mu takúto nádej nedávali. ÚHA v ňom konštatuje neprípustnosť značného znehodnotenia bývania v protiľahlom bytovom dome a (citujem) „s navrhovaným rozsahom nadstavby nesúhlasí“. Predmetnú dôvodovú správu prikladám na dôkaz mojich tvrdení. ÚHA svoje nesúhlasy nepoprel ani v liste zo dňa 21.06.2016 (príloha č. 3), na ktoré sa následné súhlasné stanoviská mesta (t. j. s dopravným riešením zo dňa 8. 12. 2016s nadstavbou zo dňa 24. 2. 2017 – prílohy č. 5 a 6) odvolávajú.

O opísaných rozporoch stanovísk Vás čiastočne písomne informoval člen petičného výboru K. Labaš už 14. mája 2017. Jeho list zostal bez odozvy, preto o rozporoch upovedomil stavebný úrad na ústnom pojednávaní a svoje tvrdenia preukázal predložením príslušných dokumentov, ktorými stavebný úrad dovtedy nedisponoval.

Vyššieopísané rozpory vnášajú do prebiehajúceho stavebného konania chaos a právnu neistotu. Petičný výbor je navyše presvedčený o tom, že uznesenie č. 893 schválené volenými poslancami MZ a podpísané voleným primátorom mesta je prekážkou vydania protichodných stanovísk mesta zo dňa 8. 12. 2016 a  24. 2. 2017, ktoré navyše podpísal „iba“ riaditeľ magistrátu. Mesto pri ich vydávaní uznesenie č. 893 buď opomenulo alebo sa s ním nevysporiadalo ako s platným. Preto považujem postup mesta za procesne nesprávny a taktiež morálne nekorektný voči signatárom úspešnej petície, ktorí o novom vyjadrení mesta vôbec netušili. V prípade, že uvedené nezrovnalosti nebudú včas odstránené, petičný výbor resp. SVB je pripravený podať sťažnosť na konanie konkrétnych osôb.

 

Vážený pán primátor,

na MZ 10. 12. 2012 pri prerokovaní petície ste uviedli (citujem zo zápisnice z rokovania): „Ja potrebujem vyjadrenie mestskej časti, pretože pre mňa je partnerom obyvatelia a zároveň mestská časť. A tak som sa rozhodol, že tak budem postupovať. Keď MČ povie, že nie, tak nie, keď áno, tak áno a ide sa ďalej. Po druhé, k petícii aj ja potrebujem vedieť, ako sa vyjadrili v MČ, aká relevantná vzorka to je. Bavíme sa o 1000 obyvateľoch, čiže ja sa potrebujem o niečo oprieť. Zatiaľ sme my súhlasné stanovisko nedali, pre mňa je rozhodujúce stanovisko MČ, ktorá reaguje na potreby ľudí.“

 K Vášmu verejnému prehláseniu uvádzam, že MČ Košice-Sever rešpektujúc uznesenie č. 893 MZ ako aj uznesenie komisie rozvoja pri Miestnom zastupiteľstve vydala 9. 5. 2017 záporné stanovisko k umiestneniu predmetnej stavby (príloha č. 4). V petícii je z 1220 podpísaných väčšina (730) obyvateľov MČ Sever.

Denník Korzár 15.5.2017 priniesol medializované stanovisko hovorcu mesta: „Mesto Košice má ako účastník oboch konaní jediný záujem – aby v nich bolo postupované v súlade so zákonom. Veríme, že napriek svojej výzve nemajú ani títo dvaja poslanci mestského zastupiteľstva záujem na tom, aby sa nepostupovalo v oboch konaniach v súlade s platnou legislatívou. V opačnom prípade by sa totiž mesto Košice opäť mohlo stať po prijatí protiprávnych rozhodnutí žalovanou a prehrávajúcou stranou v súdnych sporoch. Pripomíname kauzy Strelingstav a Outclaim, ktoré stáli toto mesto a teda nás všetkých milióny eur,” uviedla hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.)

Toto prirovnanie k vymenovaným kauzám je nenáležité, pretože mesto ako vlastník pozemkov a spoluvlastník stavby má legitímne právo bez hrozby súdnych sporov vyjadriť svoj nesúhlas. Žiadna (neuzavretá) zmluva ho v tom neobmedzuje.

 

Vážený pán  primátor,

 

vzhľadom na všetky vyššie uvádzané skutočnosti Vás žiadam o odvolanie oboch vyššiešpecifikovaných súhlasných stanovísk Mesta Košice k umiestneniu predmetnej stavby a o ich nahradenie NESÚHLASNÝMI stanoviskami. Odstráni sa tým právna neistota, ktorú ich rozporuplným vydaním vnieslo Mesto Košice do prebiehajúceho územného konania. Nehovoriac o tom, že predídete pokusu o zmarenie petície a pocitu oklamania jej signatárov a že prinavrátite vážnosť Vášmu verejnému prísľubu.

 

 

V Košiciach, 26. 5. 2017

 

Ing. Martin Truchlý, PhD., predseda SVB a člen petičného výboru,

osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy

 

       Prílohy:

1) Uznesenie č. 893 z XXIII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 10. 2. 2014

2) Dôvodová správa, ÚHA zo dňa 6. 2. 2014

3) Stanovisko ÚHA zo dňa 21. 6. 2016

4) Stanovisko MČ Košice-Sever zo dňa 9. 5. 2017

5) Stanovisko cestného správneho orgánu Mesta Košice zo dňa 8. 12. 2016

6) Stanovisko Mesta Košice zo dňa 24. 2. 2017

 

      Na vedomie:

riaditeľ MMK

médiá

Prečo nepodporiť Rašiho novelu zákona o meste Košice?

28.01.2017

januára 2017 bol do podateľne Národnej rady SR predložený návrh na zmenu Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6191 viac »

Prežije Myslava zlučovanie mestských častí?

10.12.2016

Myslava, hrdá obec s vyše 750-ročnou históriou, bola direktívnym pričlenením v roku 1968 degradovaná na malú mestskú časť („MČ“) Košíc. Obyvatelia si však zvykli, lebo pri zachovaní viac »

Košická parkovacia petícia vstupuje do finále !

04.12.2016

Od 1. júla zažívajú obyvatelia Košíc a okolia bolestivé zavádzanie systému plateného parkovania. Bolestivé nie preto, že principiálne odmietajú túto formu regulácie statickej dopravy, ale viac »

Viktor Orbán

Orbán: Integrácia zlyhá. Moslimovia sa považujú za silnejších, než sú kresťania

22.07.2017 14:11

Podpora migrácie nie je odpoveďou na ekonomické problémy, povedal maďarský konzervatívny premiér Viktor Orbán.

Viktor Orbán, prejav

Inkvizícia EÚ namierená proti Poľsku nikdy nemôže uspieť, tvrdí Orbán

22.07.2017 13:35

Maďarsko použije všetky právne prostriedky, aby v Európskej únii preukázalo solidaritu s Poľskom. Povedal to maďarský premiér Viktor Orbán.

grecko, protest, demonstracia

Zadlžení Gréci sú z najhoršieho vonku

22.07.2017 13:00

Grécku ešte vlani hrozil odchod z eurozóny, no teraz sa podľa mnohých makroekonomických ukazovateľov pomaly dostáva z najhoršieho.

grécko, kos, zemetrasenie, pláž, ľudia na pláži,

Ľudia na Kose spali druhú noc pod holým nebom, báli sa ďalších otrasov

22.07.2017 12:16

Stovky dovolenkárov na gréckom ostrove Kos, ktorý postihlo zemetrasenie, spali už druhú noc za sebou pod holým nebom v obavách pred ďalším zemetrasením.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 9377x
Priemerná čítanosť článkov: 1875x

Autor blogu

Kategórie